Blind wall

Blind Wall / Architextile Installation / Realized in denim, at Frigoriferi Milanesi and Palazzo dei Giureconsulti / Milan/  2011 (VIAPIRANESI)